Monthly Archive: June 2017

Thực tập thiền ca

Chân Quy Nghiêm Thiền ca là một pháp môn mình tưởng là mới mẻ của Làng Mai, thực ra, nếu nhìn kỷ, mình sẽ thấy  đây là một truyền thống thiền được Làng Mai...