Monthly Archive: May 2017

HẠT SỎI NGÀY XƯA

                                                    Chân Pháp Khả  Có hạt sỏi ngủ quên trong tuổi nhỏ Tưởng dừng trôi ngần ấy chuyện thời gian Những khoảng đêm bầu bạn với trăng ngàn Rồi chìm giấc mỉm chi thật...