Monthly Archive: September 2014

Không còn ngăn cách

Làng chúng tôi có một sư chú nhỏ tuổi nhất chùa, chỉ mới mười bốn tuổi thôi mà đã làm được biết bao là công việc: nào là quét dọn thiền đường, phụ giúp...